Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

21/03/2020 | 69 |
0 Đánh giá

Không cân đối được đầu ra, đầu vào dẫn đến việc hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, hoặc đầu vào thì có nhưng khi bán lại không xuất hoá đơn dẫn đến việc trong kho thì âm hàng nhưng trên sổ sách thì còn hàng…

Bài viết này Love Top One xin hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và hàng tồn kho bị âm trong kho.

I. Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách:

+ Hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, tức là trong kho thực không còn hàng, nhưng các bạn vẫn xuất hóa đơn đầu ra. -> Các bạn cần phải bổ sung hàng đầu vào.

1. Nếu có hoá đơn đầu vào

+ Các bạn kiểm tra lại sổ 331 xem có trường hợp nào người bán chưa xuất hoá đơn không thì bảo họ xuất lại để bổ sung.

+ Nếu có hoá đơn đầu vào nhưng hàng trong kho bị âm, các bạn làm biển bản kiểm kê kho, sau đó hạch toán vào 138, sau đó phạt tiền 1 nhân viên nào đó là xong.

Hạch toán kiểm kê phát hiện thiếu hàng hoá 

Khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm thì xử lý thế nào? Mình xin hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, CCDC, NVL, Thành phẩm...theo Thông tư 133 và 200

Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện Thừa:

+ Trường hợp phát hiện tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết:

a) Kế toán phản ánh giá trị tài sản thừa theo giá trị hợp lý tại thời điểm phát hiện để ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ các TK 111, 152, 153, 156, 211 (Theo giá trị hợp lý)

        Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381).

b) Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền về số tài sản thừa, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý ghi vào các tài khoản liên quan, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381)

       Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu; hoặc

       Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tưXDCB (Nếu theo TT 200);

      Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388);

      Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

      Có TK 711 - Thu nhập khác.

Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện Thiếu:

a) Khi chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)

       Có các TK 111, 152, 153, 155, 156.

b) Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường)

Nợ TK 1388 - Phải thu khác (cá nhân, tổ chức phải nộp tiền bồi thường)

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu qua kiểm kê phải tính vào tổn thất của doanh nghiệp)

        Có TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý.

c) Trường hợp tài sản phát hiện thiếu đã xác định được ngay nguyên nhân và người chịu trách nhiệm thì căn cứ nguyên nhân hoặc người chịu trách nhiệm bồi thường, ghi

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388 - Phải thu khác) (số phải bồi thường)

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)

       Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Nếu theo TT 200)

       Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu theo TT 200)

       Có các TK 152, 153, 155, 156 Có các TK 111, 112.
 

2. Nếu không có hoá đơn đầu vào

Cách 1: Mua hoá đơn:

- Các bạn có thể mua hoá đơn GTGT, hoá đơn bán lẻ của cá nhân, hộ kinh doanh (Ngày trên hoá đơn mua vào trước ngày hoá đơn bán ra).

- Khi có hoá đơn các bạn nhập kho, tính giá thành bình thường. (Nếu mua hoá đơn bán hàng của cá nhân, hộ kinh doanh)

Cách 2: Làm thủ tục hàng về trước hoá đơn về sau:

Nếu các bạn quan hệ được với các công ty khác (thân thiết) có thể làm thủ tục như sau: Các bạn phải chứng minh được việc hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán,…).

+ Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTG

Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán đang gặp phải. Love Top One xin hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau, chi tiết và cụ thể: Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho.

1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế:

Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính

        Có 111 (112,331...): Số lượng nhập x Giá tạm tính

2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau:

a. Nếu giá mua = Giá tạm tính:

Nơ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.

       Có Tk 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

b. Nếu giá mua > Giá tạm tính - Phản ánh thuế

Nợ TK133: Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất - Điều chỉnh tăng

Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua - Giá tạm tính)

      Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua - Giá tạm tính)

c. Nếu giá mua < Giá tạm tính - Phản ánh thuế:

Nợ TK 133: Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất - Điều chỉnh giảm:

Nợ TK 111,112,331: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)

       Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)

Lưu ý: Cách này thì bên bán sẽ bị xử phạt từ 4 – 8 tr vì tội: Lập hoá đơn không đúng thời điểm, (Theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC)

Và các bạn phải giải thích với thuế: Bên bán đã giao hàng nhưng không chịu xuất hoá đơn đó là lỗi của bên bán chứ không phải lỗi do bên mua.

Cách 3: Chuyển sang trường hợp Hóa đơn sai số lượng.

Nếu các bạn nói chuyện được với bên mua (tức là các bên mà các bạn đã xuất hóa đơn): -> Chuyển thành hóa đơn viết sai số lượng, lúc này các bạn cần lập biên bản điều chỉnh giảm và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng mặt hàng đó xuống.

Cách 4: Đợi khi quyết toán thì bị xử phạt: 

Không có đầu vào (tức là trong kho không có hàng). Nhưng lại xuất hoá đơn (xuất khống) -> Sử dụng bất hợp pháp hoá đơn (Theo điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Mức phạt từ 20 – 50 tr:

Theo Thông tư 10 /2014/TT-BTC: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

II.    Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trong kho:

+ Khi mua hàng thì lấy hoá đơn đầu vào nhưng khi bán hàng không xuất hoá đơn, đến cuối năm kiểm kê kho thì trong kho không còn hàng nhưng trên sổ sách lại còn hàng.

+ Các bạn kiểm tra thật kỹ xem còn thừa bao nhiều hàng trên sổ sách.

+ Các bạn xuất hoá đơn bán ra (Có thể xuất bán cho các công ty đang cần hoá đơn đầu vào, hoặc xuất bán cho khách hàng không lấy hoá đơn, trên hoá đơn viết rõ: Khách hàng không lấy hoá đơn)
 

 

 

Cá nhân hóa website cho doanh nghiệp chỉ với 500.000 VNĐ

Tham gia Group học chuyên Sâu về kinh doanh online 

Phí tham gia 990.000k và được tham gia MIỄN PHÍ hoàn toàn

Dành cho 10 người đăng ký đầu tiên trong ngày hôm nay

Link đăng ký tham gia https://sum.vn/N3W6N

Lưu ý có thể sẽ đóng khuyến mãi hay tăng phí bất cứ lúc nào tùy theo giá trị chia sẽ trong group

www.lovetopone.com

Địa chỉ: 26 Phan Huy Ích, KP1, Phường Phú Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Hotline: 0977.489.379
Email: lovetoponegroup@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận
Your SEO optimized title page contents